Tuesday, 3 December 2013

“മരണമതൊന്നുമാത്രമാണു ശാശ്വത സത്യം ”,

“മരണമതൊന്നുമാത്രമാണു ശാശ്വത സത്യം ”,

ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുമറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള
ഇടുങ്ങിയ ഒരുവാതിലാണു മരണം,
നേർത്ത, പായൽ തണുപ്പാർന്ന  ഒരു ഇടനാഴി...,
ജീവിതത്തിന്റെ  ഒടുക്കവുമാണു എന്നാൽ
തുടക്കവുമാണതു......,

കർമ്മങ്ങളുടെ ഗതിയും, വിഗതികളും,
പുണ്യ-പാപങ്ങളും അതിന്റെ തുടർച്ച നിശ്ചയിക്കുന്നു.
പാപങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പുണ്യം മാത്രമകുമ്പോൾ,
ആ തുടർച്ച നിലയ്ക്കുന്നു.

ഒടുവിൽ ഒരു മഹായാനം നിലച്ചു പരബ്രഹ്മം,
എന്ന മഹാവിശ്വത്തിൽ  ലയിച്ചുപരമാണുവായ്‌
അമ്രുതം നുണഞ്ഞുറങ്ങുന്നു,
മഹാ പ്രളയശേഷം -വീണ്ടും അരയാലിലയിൽ,
കൽ വിരൽ നുകർന്നുരസിക്കാൻ.....
ആശംസകൾ
ശ്രീ

No comments:

Post a Comment